Le kaambalo'ob

+
Home > Tuukulil > consejos > meentik tarjetas invitación k'aaba' yáax k'aaba' le chan paalo'

Meentik tarjetas invitación k'aaba' yáax k'aaba' le chan paalo'

Bix u yúuchul le k'iin! Paach le anuncio le a síijil champaalo', bejla'e' ku tal utia'al u yáax k'iin-k'aaba' a chichnij Príncipe wa princesa. Tu máano' ja'abil, le túumben miembro u ba'atsil Taas tanta diversión yéetel toj óolal tuláakal u baatsil. Ka utia'al celebrar k'iin yaabilajech, celebración jump'éel mánk'iinal k'iin-k'aaba' yaan jump'éel Páaybe'en. Túuxta'al juntúul ki'ichpam tarjeta invitación k'aaba' champaalo' ye'esik le respeto ti' u yu'ulabo'ob. Ka waye' Ka'abet Jayp'éel tuukul yéetel consejos tarjeta invitación útil k'aaba'.

Le yáax tarjeta invitación k'aaba' champaalo' k'a'ana'an u uts máaxo'ob ka yaabilajech ti' u champaalo'. Juntúul tarjeta invitación collage fotos u ti'al jump'éel tuukul collage oochel chen ka poderosa Paay t'aantik k'iin etail yéetel láak'o'ob u asistir u cha'anil k'iin-k'aaba' a champaalo'. Meenta'an u yéetel ya'abkach fotos ti' u champaalo' yéetel le a'alajil t'aan k'a'abeto'ob utia'al xook. Le k'amik anikech tarjetas invitación k'aaba', wíiniko'obo' kun tip'ij ti' le k'iin ka ts'áaj u champaalo' asab sinceros deseos. Meentik jump'éel collage fotos champaalo' wa jump'éel álbum u recortes digital ti' le chan paalo' jach perfecta!

Consejos redacción k'aaba' invitación tarjeta

Añadir analte'o' invitación chen ka memorable utia'al u meentik tarjeta k'aaba' yaabilajech. U talamil kaxant redacción invitación k'aaba' innovadores, ba'ale' le uláak' a'alajil t'aan je'el u incluida utia'al u utsil.

  • Teche' k'a'ana'an táanile' mencionar u k'aaba' le ch'úupalo' k'iin-k'aaba' paal k'iin-k'aaba' ti' le tarjeta invitación.
  • A Tu'ubs k'áalak u cha'anil k'iin-k'aaba' yéetel le suutuko' ba'ax k'áato' u u yu'ulabo'ob ti' u kúuchil.
  • Ma' tu'ubsik le kúuchil u cha'anil k'iin-k'aaba', wa k'a'abéet u ts'aik direcciones wa jump'éel chan mapa.
  • Wa le jump'éel mánk'iinal temática, mención precisamente yóok'ol le prevista u nook'e' yéetel atrezzo.

Uláak' tuukulile' creativa jach u crear jump'éel tarjeta invitación k'aaba' video. Utia'al u beyo', DVD Slideshow Builder leti' k'abeet. Way tech je'el descargar ka probar.

Download Win Version

Ba'ax k'áatik relacionadas yéetel le producto. u t'aan Jun yéetel k nu'ukulil bix u > >

Ka'anal